مشاوران تهران

نکات ویرایش مطلب خیلی از اساتید از اینکه دانشجویانشان نمی توانند بهتر بنویسند ناراحتند یا برعکس! گفته می شود که نوشته بهتر باید به صورت غریزی نوشته شود ویرایش خیلی نوشته را خراب می نماید . این مورد ممکن است برای رمان درست باشد اما جهت یک نوشته علمی درست نیست. ما به این نتیجه رسیده ام که بزرگترین مساله دانشجویان در نوشتن مطلب های مستخرج از انتها نامـه هایشان این است که آنها نمی دانند چگونه متنشان را ویرایش کنند. شاید این عبارت موضوع را روشن نماید
There is no good writing, only good re-writing
ویرایش بهتر به قدرت تاثیرگزاری مقاله می افزاید در ادامه چند ترفند که در ویرایش نوشته تاثیر گذار ند آورده شده است.
۱- نوشته خود را بلند بخوانید
بلند خواندن بخشی از مطلب به شما کمک می نماید که عبارت های نامربوط را که برای چشم بدون مساله به نظر می رسند شناسایی بکنید . اینروش به ویژه جهت افرادی که چشم خوانی می کنند مناسب است.
۲- برعکس جالب بخوانید
مغز ما تمایل دارد که عبارت ها را انطور که رفیق دارد ببیند نه انطور که هستند به همین است که ما بعضی وقتها متنی سرشار از غلط املایی را می خوانیم و اصلا متوجه نمی شویم. خواندن برعکس جالب عبارات به صورت کلمه به کلمه به ما یاری می نماید تا غلط های املایی را به راحتی تشخیص دهیم
۳- چند روز بعد از نوشتن ویرایش را شروع کنید
حداقل شب به مغزتان استآسان دهید و بعد ویرایش را شروع کنید. با این کار شما فراموش می بکنید چه عبارت هایی نوشته اید و مغزتان انچه که هست می بیند نه آنچه که رفیق دارد.
۴- از طول عبارت ها کم بکنید
از عبارات کوتاه که مفهوم را دقیق می رسانند استفاده بکنید . از عبارت های زیاد با لغات سخت ساختار پیچیده در متن علمی نباید استفاده کرد.
۵- حذف بکنید
هر کلمه، نقطه، ویرگول و … می بایست دلیل ی جهت بودن در متن شما داشته باشد. اگر کلمه یا عبارت ای به نوشته شما ارزشی نمی بخشد از شرش خلاص شوید.
۶- بسیار زیاد از لغات تخصصی و عجیب غریب مصرف نکنید
لغات تخصصی (jargon ) خواننده را خسته می کنند و جهت متن علمی مصرف بیش از میزان از انها اصلا مناسب نیست
۷- از دوباره تکرار مورد در بخشهای مختلف بپرهیزید
شاید شما موضوع و یا نتیجه گیری را در چند بخش با عبارت بندی های مفرق استفاده کرده باشید.
۸- قید های نامربوط را حذف بکنید
بسیار زیاد از قیدها جهت توصیف فعل ضروری هستند اما گاهی هم خود فعل خودش را توصیف می نماید نیازی به قید ناست . جهت مثال” He ran quickly” خود دویدن مفهوم سرعت را می رساند و نیازی به مصرف از قید اینجا ناست چنانچه دویدن او اهسته بود می توانیم بنویسیم “He ran slowly ” ولی اگر مشکلی نداشت خود “ He ran” مفهوم را می رساند بایستی به خواننده اطمینان کنیم که مفهوم دویدن را می داند.
۹- از عبارت های مجهول بپرهیزید
مجهول بودن عبارت ، نوشته را ضعیف می نماید مقبولیت آن را كم شدن می دهد. تا جایی که امکان دارد از عبارت های معلوم مصرف بکنید .